- Fax: ( - HOTLINE: 0974358528 - 0936036028 -PNM: 39A đường số 4, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM

 | 

24862657 1964256873788748 4179411469561566355 n 132

  • Video ( ID youtube ) 0Bt6RPP2ANI

Hỗ trợ

 

Môi trường

Môi trường (đất, nước, không khí,…):

- Quan trắc môi trường:

vimcert2

 

vimcert1

+ Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn;

11

- Phân tích môi trường:

+ Phân tích & đánh giá chất lượng nước-nước thải, đất, bùn, chất thải rắn theo tiêu chuẩn TCVN 5945:2005; TCVN 5502:2003, 6772-2000; QĐ-BYT: 1329/ 2002… bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu cầu của của khách hàng (DIN , ISO , EPA , TCVN, ASTM , SM…), gồm các chỉ tiêu như: BOD5, COD, TOC, As, Hg, Cd, dư lượng thuốc trừ sâu, PAH, PCB, dioxin, Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella

+Phân tích và đánh giá chất lượng không khí, khí thải, ô nhiễm không khí theo các QCVN.

không khí(Minh họa)

- Tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án về môi trường.

- Tài nguyên:

+ Phân tích các nguyên tố kim loại trong hợp kim, than đá, khoáng sản, đất đai và các sản phẩm công nghiệp theo các tiêu chuẩn AOAC, ISO, DIN… và theo các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của khách hàng.

 

Các tin khác

vilasssssssss

vc1

 

Khách hàng tiêu biểu

Địa chỉ: PTN&PNM: 39A đường số 4, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3827 7986/ (028) 3829 7174 -

Fax: (028) 3824 7013

Email: ktclviettin@gmail.com  Liên hệ